Brønnteknikk VG2

Brønnteknikk gir deg god forståelse om hva som foregår på en plattform og de ulike fasene i en boreoperasjon, fra geologi og boreteknologi til oppbygging, produksjon og vedlikehold av en brønn. Kurset er første steg mot en jobb offshore med god lønn og mye fritid.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

August 2022

Nettbasert

Brønnteknikk VG2 er Lånekassegodkjent

Målrettet utdanningsløp

Vår nye nettskole har over 50 fagvideoer med tilhørende oppgaver og lærestoff som er lagt opp i et utdanningsløp med mål om å best mulig forberede deg til nettundervisningen. I tillegg får du tilgang til videoopptak av komplette samlinger og oppgaver myntet på å repetere stoffet du har vært igjennom. Totalt sikrer det deg en god fremdrift gjennom hele kurset og frem mot eksamen.

En trygt valg

Siden vi startet i 2005 har vi fått over 2400 deltakere igjennom eksamen og er i dag landets største arrangør av borekurs. Som student hos oss kan du være trygg på vår erfaring i å gjennomføre kurs på en effektiv måte.

Kurset er lagt opp slik at det fint kan kombineres med jobb, familieliv og andre forpliktelser. Skulle noe allikevel hindre deg fra å delta, blir det tatt opptak av samlingen som legges ut på nettskolen. Se opptaket eller last ned lydfilen senere for repetisjon av faginnholdet.

Du vil også få tilgang til vårt omfattende arkiv. Opptak, oppgaver og tidligere eksamener med løsningsforslag. Vi gir deg den beste muligheten å lykkes med utdanningen din.

Kunnskap med muligheter

Ferdighetene du skaffer deg gjennom Brønnteknikk VG2 er relevant i dag og mange år framover. Det letes stadig etter nye olje og gassfelt hvor det er behov for kvalifiserte dekks- og boredekksarbeidere. Derfra kan du jobbe deg videre opp til assisterende borer og tårnmann, og med videreutdanning, helt opp til boresjef.

Forkunnskaper For jobb som dekksarbeider bør man ha 3 års arbeidserfaring fra et praktisk rettet yrke.
For jobb som boredekksarbeider er det anbefalt med 5 års arbeidserfaring eller fagbrev innen
 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 • Elektrofag
 • Mekaniske
 • Kjemi og prosess.
 • Se fagbrevoversikt her.
  Gjennomføring Nettbasert undervisning og ca. 260 timer selvstudium.
  Tirsdag 18.00 - 21.00
  Torsdag 18.00 - 21.00
  Se samlingsdatoer og informasjon eksamen.

  Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
  Dette lærer du: Boring: :
  • sammenlikne bruksområder og egenskapane til de vanligste boreinnretningene
  • forklare virkemåtene til boreslammet og slamsirkulasjonssystemet
  • gjøre greie for virkemåten til røyrhåndteringsutstyr i boremodulen, og bevegelig utstyr i boretårnet
  • beskrive bruk av løst boreutstyr, borerør og nedihullsutstyr
  • reflektere over hvordan geologiske forhold kan påvirke boreoperasjoner og brønnbygging
  • forklare oppbyggingen til brønnen, og koplingen mellom brønnhodet og boreinnretning
  • beskrive sementering av fóringsrør og tilhørende utstyr
  • vurdere en passende borestreng med bore- og loggeutstyr for ulike brønnseksjoner
  • beregne volum og væsketrykk i brønn, og reflektere over sikkerheitsmarginer
  • drøfte ulike barrierer under boreoperasjoner
  • beskrive hvorfor en stenger ned brønner permanent, og hva ulike virkemiddel som blir brukt som barrierer
  Komplettering og brønnservice
  • beskrive reservoaregenskaper på norsk kontinentalsokkel og danningen av petroleumsreservoar
  • beskrive passende løsninger for komplettering ut fra egenskapene til reservoaret
  • beskrive hvordan og hvorfor brønnen og utstyr blir klargjort for komplettering
  • gjøre greie for utstyret i den øvre kompletteringa og hvordan barriereelementene kan hindre utslipp til det ytre miljøet
  • sammenligne bruksområde og egenskaper til de ulike installasjonstypene som blir brukt til olje- og gassproduksjon
  • forklare virkemåten til og plasseringen av ventiltre på brønnen
  • beskrive og reflektere over nytteområder av oppstarts- og drepemetoder for produksjonsbrønner
  • forklare barriere-, overflate- og nedihullsutstyr til kabel- og kveilerørsoperasjoner til levende og drepte brønner
  • beskrive lett brønnintervensjon fra båt eller rigg
  Prosedyrer og praksis:
  • beskrive og reflektere over hvordan planlegging, utføring og rapportering av arbeidsoperasjoner skal gjennomføres, i samsvar med gjeldende prosedyrer og standarder
  • gjennomføre vedlikehold, kontroll, måling og dokumentasjon av utstyr som skal kjøres i brønn
  • reflektere over formålet og risikoen med gjennomføring av trykktesting og lekkasjetesting
  • bruke simulator for å gjeøe øvinger i boring, trykkontroll og inn- og utkøyring i en brønn
  • gjennomføre og rapportere laboratorieforsøk med brønnvæsker og reflektere over brønnvæskesammensetninger og brønnkontroll
  • bruke den norske oljehistorien til å reflektere over utvikling i sikkerhetskultur og bærekraftig teknologi på norsk sokkel
  • nytte prosedyrer for pakking og sikring av last
  • vurdere risiko knyttet til bruk av traverskran og foreslå tiltak som kan forebygge ulykker og uønskede hendelser
  • stroppe, anhuke og gi signal under lasting og lossing ved bruk av traverskran
  • gjøre greie for gjeldende krav til sikkerhet for sokkelarbeiere
  • nytte arbeidstillatelse og sikker jobb-analyse til å reflektere over faremoment og redusere risikoen for uønskede hendelser
  • reflektere over hvordan kosthold, rusmiddelbruk og søvnmønster kan påvirke arbeidsevne
  • drøfte hva krav og forventninger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og retter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har i arbeidslivet
  Eksamensform 4 skriftlige eksamener for de som ikke har arbeidserfaring fra før:
  • BRT2007 Boring
  • BRT2008 Komplettering og brønnservice
  • BRT2009 Prosedyrer og praksis
  • BRT2010 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk
  1 skriftlig eksamen for de som har 3-5 års relevant arbeidserfaring:
  • BOR3102 Praksiskandidat
  Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning.
  Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra for tilgang til nettbasert opplæring.
  Inkludert i prisen:
 • Samlinger
 • Nettbasert materiale
 • Nettskolen
 • Ikke inkludert i prisen:
  Betaling:
  • Faktura
  • Vi sender ut to faktura:
   - 1 på kr 5000,- som skal betales før kursstart.
   - 1 på resterende sum med forfall.
  • Kort
  • Betalingsutsettelse
  • Må søkes om her: https://self3.svea.com/Apply/0ea7b96e-8155-49e1-bdf2-83413c59829e
  Lånekassen: Dette kurset er godkjent i Lånekassen. Du søker som vanlig på Lånekassen sine nettsider.
  Se mer om hvordan søke lån hos Lånekassen.
  Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
  Kursstart er 1. August for Høstsemesteret og 5. Januar for Vårsemesteret.
  • 4 uker, eller tidligere, før kursstart er det gebyrfritt
  • 4 til 2 uker før kursstart: 25 % av kursavgift
  • 14 til 3 dager før kursstart: 50 % av kursavgift
  • 2 dager eller mindre før kursstart: full kursavgift

  4000 2390

  Mandag til fredag 08.00 - 16.00

  hjelp@offshoreutdanning.no