Brønnteknikk VG2

Brønnteknikk gir deg god forståelse om hva som foregår på en plattform og de ulike fasene i en boreoperasjon, fra geologi og boreteknologi til oppbygging, produksjon og vedlikehold av en brønn. Kurset er første steg mot en jobb offshore med god lønn og mye fritid.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

August 2021

Nettbasert

Målrettet utdanningsløp

Vår nye nettskole har over 50 fagvideoer med tilhørende oppgaver og lærestoff som er lagt opp i et utdanningsløp med mål om å best mulig forberede deg til hver av de 5 innholdsrike klasseromssamlingene kurset består av. I tillegg får du tilgang til videoopptak av komplette samlinger og oppgaver myntet på å repetere stoffet du har vært igjennom. Totalt sikrer det deg en god fremdrift gjennom hele kurset og frem mot eksamen.

Kampanje! Hvis du melder deg på før 1. desember får du Brønnteknikk til 31000,- Normal pris 34000,-

En trygg vei offshore

Med over 15 år som arrangør av borekurs er vi i dag landets største. Som student hos oss nyter du godt av vår erfaring i å gjennomføre kurs på en effektiv måte. Kurset er lagt opp slik at det fint kan kombineres med jobb, familieliv og andre forpliktelser. Skulle noe allikevel hindre deg fra å komme på en samling, gir vi deg muligheten til å delta på samme samling på et av våre andre kurssteder.

Kunnskap for livet

Ferdighetene du skaffer deg gjennom Brønnteknikk VG2 er relevant i dag og mange år framover. Det letes stadig etter nye olje og gassfelt hvor det er behov for kvalifiserte dekks- og boredekksarbeidere. Derfra kan du jobbe deg videre opp til assisterende borer og tårnmann, og med videreutdanning, helt opp til boresjef.

Brønnteknikk VG2 er Lånekassegodkjent

Forkunnskaper

3 til 5 års erfaring eller fagbrev innen TIP, Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess. Se full oversikt

Undervisning

Nettbasert undervisning og selvstudium. Datoer for samlinger via Zoom finner du her.

Forkunnskaper For jobb som dekksarbeider bør man ha 3 års arbeidserfaring fra et praktisk rettet yrke. For jobb som boredekksarbeider er det anbefalt med 5 års arbeidserfaring eller fagbrev innen Teknikk og industriell produksjon (TIP). Elektrofag. Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se fagbrevoversikt her.
Gjennomføring Nettbasert undervisning og ca 260 timer selvstudium.
Tirsdag 18.00 - 21.00
Torsdag 18.00 - 21.00
Se samlingsdatoer og informasjon eksamen. Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Dette lærer du: Leting, boring og komplettering:
 • Gjøre greie for den geologiske jordhistorien og sammenhengen mellom geologien og petroleumsindustrien
 • Forklare bruken av ulike letemetoder
 • Gjøre greie for ulike metoder og utstyr for logging og testing
 • Forklare hvordan en utfører kjerneboring, og hvorfor en gjør det
 • Regne ut trykk og trykkgradienter som kan oppstå i brønner
 • Gjøre greie for oppbyggingen av og virkemåten til ulike typer brønnsikringsutstyr
 • Bruke metoder og prosedyrer for trykkontroll under boreoperasjoner i en simulator
 • Gjøre greie for de vanligste boreoperasjonene og utstyret som blir brukt
 • Gjøre greie for faste og flytende installasjoner og beskrive hovudsystemene som finnnes om bord
 • Gjøre greie for hvordan en brønn blir bygd, forklare formålet med fôringsrør og brønnhovedsystemet, behovet for sementering og metodene som blir brukt til sementering
 • Gjøre laboratorieforsøk med ulike brønnvæsker og gjøre greie for hovudfunksjonene til brønnvæsker, sammensettingen av og egenskapene til ulike typer brønnvæsker
 • Forklare oppbyggingen av og virkemåten til de vanligste hydrauliske, pneumatiske og elektriske anleggene i forbindelse med boring og brønnserviceoperasjoner
 • Gjøre greie for ulike kompletteringsmetoder
 • Gjøre greie for oppbyggingen av produksjonsbrønner, produksjonsrør, brønnhovedutstyr og ventiltre
 • Gjøre greie for havbunnkompletterte brønner, virkemåten til og styringsprinsippene for kontrollsystemet
Produksjon og Brønnvedlikehold:
 • Gjøre greie for drivmekanismer i reservoar, strømmingsgang og trykkfall gjennom reservoar, brønn og overflateutstyr
 • Gjøre greie for oppbyggingen av produksjonsrør, ventiltre og prosessanlegg
 • Gjøre greie for årsaker til produksjonsproblem og tiltak for å løse disse
 • Beskrive de vanligste metodene og prosedyrer som blir benyttet for brønnvedlikehold
 • Forklare ulike brønndrepingsmetoder
 • Gjøre greie for formålet med kabel-, kveilerør og hydrauliske røroperasjoner
 • Gjøre greie for hovedprinsippene for produksjonsprosessen
 • Gjøre greie for ulike transportsystem for olje og gass
HMS og Kvalitet:
 • Arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres trygghet og helse, og til det indre og ytre miljøet, i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Gjøre greie for faremomentene ved å arbeide på trykksatt utstyr og levende brønner, og for gjeldende regelverk for slikt arbeid
 • Bruke verktøy for avviksrapportering og sikker jobbanalyse
 • Rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver, på både norsk og engelsk
 • Dokumentere grunnleggende trygghets- og beredskapsopplæring, VHF-radiokurs, relevant krankurs og stroppekurs i samsvar med gjeldende retningslinjer for arbeid på sokkelen
Eksamensform 4 skriftlige eksamener med eksamenskoder BRT2005, BRT2006, BRT2003 og BRT2004
Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning. Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra for tilgang til nettbasert opplæring.
Inkludert i prisen: Helgesamlinger. Nettbasert materiale, tilgang på nettskolen. Notatbok, penn og sekk. I tillegg får kursdeltaker låne bøker av oss. Disse må leveres/sendes tilbake til oss etter endt kurs/eksamensperiode. Kursdeltaker betaler eventuell frakt.
Ikke inkludert i prisen: Lunsj og overnatting. Eksamensavgifter (Kr 1114 pr eksamen). Tilleggskurs som GSK/G11/G20/VHF.
Betaling: Faktura - Kort - Opptil 9 måneders betalingsutsettelse - Ved valg av faktura får du tilsendt 2 regninger. En delbetaling på 5 000 kr som du betaler innen 14 dager og en faktura på resterende beløp. Skal du ha lånekassen settes forfallsdato til når du får utbetalt lånebeløpet.
Lånekasse: Dette kurset er godkjent i Lånekassen. Du søker som vanlig på Lånekassen sine nettsider. Se mer om hvordan søke lån hos Lånekassen.
Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
Kursstart er 1. August for Høstsemesteret og 5. Januar for Vårsemesteret.
 • 4 uker, eller tidligere, før kursstart er det gebyrfritt
 • 4 til 2 uker før kursstart: 25 % av kursavgift
 • 14 til 3 dager før kursstart: 50 % av kursavgift
 • 2 dager eller mindre før kursstart: full kursavgift

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no