Akvakultur VG2

Her vil du lære om drift av akvakulturanlegg, røkting og biologisk produksjon. Kurset omhandler tre programfag og vil gi deg utfyllende kunnskap om drift og produksjon, anlegg og teknikk samt oppdrett og miljø.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

August 2021

Trondheim

Målrettet utdanningsløp

Akvakultur er en målrettet utdanning for deg som ønsker å bli fiskeoppdretter, også kalt havbruker. Vi jobber med målrettet kunnskap, med fokus på eksamener for privatister.

En trygg vei

Med over 12 år som arrangør av maritime kurs vet vi hva som trengs. Som student hos oss nyter du godt av vår erfaring i å gjennomføre kurs på en effektiv måte. Kurset er lagt opp slik at det fint kan kombineres med jobb, familieliv og andre forpliktelser. Skulle noe allikevel hindre deg fra å komme på en samling, gir vi deg muligheten til å delta på samme samling på et av våre andre kurssteder.

Kunnskap for livet

Ferdighetene du skaffer deg gjennom Akvakultur VG2 er relevant i dag og mange år framover. Oppdrett i Norge er en sterkt voksende bransje som krever dyktige og engasjerte mennesker som kan henge med i en bransje i rivende utvikling.

Du vil lære å drifte et akvakulturanlegg, hvor du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Som fiskeoppdretter er det sin jobb å sørge for at fisken har best mulig levevilkår for utvikling og vekst. Oppdrett deles inn i landbasert og havbaserte anlegg, hvor landbasert er produksjon av rogn, yngel og settefiskfasen i fokus. Havbasert er et matfiskanlegg, hvor laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper

Undervisning

5 helgesamlinger og selvstudium. Datoer for samlingsdatoer for vår 2021 finner du her.

Forkunnskaper Alle kan delta på kurset, ingen forkunnskaper nødvendig.
Gjennomføring 4 helgesamlinger samt selvstudium.
Fredag 17.00 - 21.00
Lørdag 09.00 - 17.00
Søndag 09.00 - 15.00
Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Dette lærer du: Drift og produksjon:
 • utføre arbeid i et oppdrettsanlegg i tråd med gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • utføre registreringer av fôrmengde, dødelighet, snittvekt, tetthet og miljøparametere
 • beregne fôrmengde og utføre fôring av oppdrettsorganismer
 • forklare betydningen av optimal fôring
 • observere organismer og miljø og vurdere endringer i forhold til artenes normale utseende og atferd
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere renhold og vedlikehold av båter, motorer og utstyr i oppdrettsnæringen
 • utføre sortering, veiing og transport av oppdrettsorganismer
 • vurdere risiko ved arbeidsoperasjoner og iverksette tiltak for å redusere faren for skade på personell, oppdrettsorganismer og utstyr
 • utarbeide rutiner for å sikre kvaliteten av prosesser og produkter i oppdrettsnæringen
 • utføre arbeidet i oppdrettsanlegget i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere en produksjonsplan med antall, tilvekst, biomasse, tetthet, vannbehov, oksygenbehov og fôrforbruk
 • gjøre rede for regelverk som regulerer oppdrettsnæringen, og innhente nødvendig informasjon knyttet til etablering av ny oppdrettsvirksomhet i et område
 • beskrive organiseringen av en akvakulturbedrift, med utgangspunkt i bedriftsform og organisasjonskart
 • forklare forskjellen mellom et budsjett og et regnskap for drift og investering i en akvakulturvirksomhet, og påvise eventuelle avvik og mulige årsaker til dem
 • forklare sammenhenger mellom innsatsfaktorer og økonomi i en akvakulturbedrift, med særlig vekt på betydningen av eget arbeid
 • beskrive hvordan markedet for oppdrettsprodukter har endret seg, og diskutere mulige framtidsutsikter
 • gi eksempler på markedets krav til kvalitet og utvalg av oppdrettsprodukter
Anlegg og teknikk:
 • beskrive oppbygning og funksjon av anleggstyper for egg-, yngel-, matfisk-, alge- og skalldyrproduksjon
 • bruke riktig redskap og utstyr ut fra situasjon, utstyrets oppbygning og virkemåte
 • utføre renhold, ettersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr ut fra materialenes egenskaper og anvendelse
 • velge tauverk og kjetting etter formål og utføre hensiktsmessige sammenføyinger
 • bruke aktuelle oppdrettsbåter i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke digitale verktøy i produksjonsstyring, miljøovervåkning og dokumentasjon
 • bruke truck i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre stropping, anhuking, rigging og signalføring etter gjeldende forskrifter ved å bruke kran på kai og båt
 • bruke aktuelt radiokommunikasjonsutstyr og følge nødprosedyrer
Oppdrett og miljø:
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere optimal drift ut fra de aktuelle oppdrettsartenes biologi
 • beskrive kjemiske og fysiske forhold i vann og gjøre rede for de viktigste miljøfaktorene i det akvatiske miljøet
 • utføre rutinemessige målinger av aktuelle miljøparametere og vurdere resultatene ut fra artens miljøkrav og toleransegrenser
 • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for forebyggende helsearbeid, dyrevelferd og hygiene
 • identifisere miljøproblemer knyttet til akvakultur og drøfte hvordan de kan forebygges lokalt og globalt
 • foreslå skadebegrensende tiltak ved uhell på oppdrettsanlegg
 • gjenkjenne normal atferd og utseende hos oppdrettsorganismer og gjøre rede for vanlige sykdommer og parasitter
 • håndtere og bruke kjemikalier forskriftsmessig i henhold til informasjon i HMS-datablad
 • gjøre rede for avlsmål for aktuelle oppdrettsorganismer
 • drøfte hvordan akvakulturvirksomhet kan drives i sameksistens med andre næringsinteresser, vern og fritidsaktiviteter
Eksamensform 4 skriftlige eksamener med eksamenskoder :
 • AKV2001 Drift og produsjon : 25 mai 2021
 • AKV2002 Anlegg og teknikk : 01 juni 2021
 • AKV2003 Oppdrett og miljø : 02 juni 2021
 • AKV2004 Tverrfaglig : dato avklares i mai/juni av eksamenskontoret
 • AKV3102 Praksiskandidat : 02 juni 2021
Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning. Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra for tilgang til nettbasert opplæring.
Jobbmuligheter Etter utdannelsen så kan du som fiskeoppdretter jobbe som tekniker eller røkter på et oppdrettsanlegg som driver med oppdrett av matfisk, stamfisk som avles, settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også jobbe med forskning, akvarier og salg. Som fiskeoppdretterbør du ha interesse for marinbiologi, mekanikk og data og ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene.
Inkludert i prisen: Helgesamlinger. Nettbasert mattekurs.
Ikke inkludert i prisen:
 • Lærebok : Akvakultur - vg2 - havbruk i Norge, kjøpes her : https://bit.ly/34pbvZW
 • Lunsj og overnatting
 • Eksamensavgifter (Kr 1000 pr eksamen).
 • Tilleggskurs som : STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, G11 Stroppekurs, Truckførerkurs og SRC/VHF Radiosertifikat
 • Betaling: Faktura - Kort - Opptil 9 måneders betalingsutsettelse - Ved valg av faktura får du tilsendt 2 regninger. En delbetaling på 5 000 kr som du betaler innen 14 dager og en faktura på resterende beløp.
  Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
  Kursstart er 1. August for Høstsemesteret og 5. Januar for Vårsemesteret.
  • 4 uker, eller tidligere, før kursstart er det gebyrfritt
  • 4 til 2 uker før kursstart: 25 % av kursavgift
  • 14 til 3 dager før kursstart: 50 % av kursavgift
  • 2 dager eller mindre før kursstart: full kursavgift

  4000 2390

  Mandag til fredag
  Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

  hjelp@offshoreutdanning.no